فعالیت های ما

مدیریت HSE

برنامه ریزی ، تحلیل ، استاندارد سازی و ارائه راهکار در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست ، شناسایی و مدیریت ریسک‌های سطوح عملیاتی ، فرایندی و استراتژیک

مشاوره و پیاده سازی ISO

آموزش ، استقرار و ممیزی گواهینامه های ایزو در حوزه های مدیریت کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی ، کیفیت جوش و …

مشاوره مهندسی

شناسایی و تحلیل مشکلات ، ارائه راهکارهای بهبود ، برنامه ریزی و پایش برنامه بهبود مستمر ، مدیریت استراتژیک ، اولویت‌بندی تخصیص منابع و مدیریت منابع انسانی

مدیریت LCA

جمع آوری اطلاعات ، آنالیز و تحلیل ، استفاده از نرم افزار SimaPro ، تهیه جدول اثرات زیست محیطی و مدیریت پسماند بر اساس مدل LCA

افزایش هوشمندانه بهره وری

طراحی سیستم های افزایش بهره وری مبتنی بر بهره گیری صحیح از منابع سخت افزاری و نرم افزاری ، طراحی سیستم های انگیزش منابع انسانی
1
پروژه های اجرا شده
1
دوره های آموزشی برگزار شده
1
پروژه های در حال اجرا

با بهبودگرانرا پیاده سازی کنید

فهرست
wordpress